Hizmetlerimiz

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

30/06/2013 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre işveren, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

Garanti İş Salığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak,

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp, çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, işyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak, değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesini hazırlıyoruz.